ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TOÁN 10

A. CÁC VẤN ĐỀ TRONG HỌC KÌ II

I. Đại số

1. Xét dấu nhị thức, tam thức bậc hai; Giải phương trình, bất phương trình qui về bậc nhất; bậc hai; phương trình có chứa căn, trị tuyệt đố, tìm điều kiện phương trình, bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, có nghiệm thỏa mãn điều kiện.

2. Giải hệ bất phương trình bậc hai.

3. Biễu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; ứng dụng vào bài toán tối ưu.

4. Tính tần số; tần suất các đặc trưng mẫu; vẽ biểu đồ biễu diễn tần số, tần suất (chủ yếu hình cột và đường gấp khúc).

5. Tính số trung bình, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn của số liệu thống kê.

6. Tính giá trị lượng giác một cung ,một biểu thức lượng giác.

7. Vận dụng các công thức lượng giác vào bài toán rút gọn hay chứng minh các đẳng thức lượng giác.

II. Hình học

1. Viết phương trình đường thẳng (tham số ,tổng quát, chính tắc)

2. Xét vị trí tương đối điểm và đường thẳng ;đường thẳng và đường thẳng

3. Tính góc giữa hai đường thẳng; khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.

4. Viết phương trình đường phân giác (trong và ngoài).

5. Viết phương trình đường tròn; Xác định các yếu tố hình học của đường tròn. viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn; biết tiếp tuyến đi qua một điểm (trên hay ngoài đường tròn), song song, vuông góc một đường thẳng.

6. Viết phương trình chính tắc của elíp; xác định các yếu tố của elíp.

7. Viết phương trình chính tắc của hypebol; xác định các yếu tố của hypebol.

8. Viết phương trình chính tắc của parabol; xác định các yếu tố của parabol.

9. Ba đường cô níc: khái niệm đường chuẩn, tính chất chung của ba đường coníc.

B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

….

Toàn bộ Nội dung ôn thi HK2 môn Toán lớp 10:

*Download (Tải về) Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 10 dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *